ತೃಷ್ಣಾಮ್ ಛಿನ್ದಿ ಭಜಕ್ಷಮಾಮ್ ಜಹಿ ಮದಮ್ ಪಾಪೇ ರತಿಮ್ ಮಾ ಕೃಥಾಃ _ ಸತ್ಯಮ್ ಬ್ರೂಹ್ಯನುಯಾಹಿ ಸಾಧುಪದವೀಮ್ ಸೇವಸ್ವ ವಿದ್ವಜ್ಜನಾನ್ __ ಮಾನಾನ್ಮಾನಯ ವಿದ್ವಿಷೋsಪ್ಯನುನಯ ಪ್ರಚ್ಛಾದಯ ಸ್ವಾನ್ ಗುಣಾನ್ _ ಕೀರ್ತಿಮ್ ಪಾಲಯ ದುಃಖಿತೇ ಕುರುದಯಾಮೇತತ್ಸತಾಮ್ ಲಕ (6)