ಅತಿಯಾದ ಪರಿಚಯ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣ

~ ಪುನೀತ್ ಅಪ್ಪು

ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋತ ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋಣ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂತನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಸಜ್ಜನರಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಬರಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಂತೆಯೇ ಕಾಣ ತೊಡಗಿದರು.

ಒಂದು ದಿನ ಬೇಸರಗೊಡ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂತನಲ್ಲಿ ದೂರಿತ್ತರು. ಸಂತ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರ ಒಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಧ , ಚಂದನ ಮೊದಲಾದ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಒಲೆಗೆ ಸೌದೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಂತನೆಂದ ‘ಅತೀ ಪರಿಚಯವು ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ‘.

ಅತಿ ಪರಿಚಯಾದವಜ್ಞಾ ಮಲಯ ಪರ್ವತೇ ಬಿಲ್ವ ಪುರಂಧ್ರೀ ಚಂದನಂ ತರುಮಿಂಧನಂ ಕುರುತೇ !

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.