ದೇವರು ಕಷ್ಟವೇಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ನಿಯತಿಯ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯೇ? : ಅರಳಿಮರ ಸಂವಾದ

ನಾವು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಖವನ್ನೂ ದೇವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಎಂದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ದೇವರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು. ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋದು, ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು! ~ ಚಿತ್ಕಲಾ

samvada

ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ಇದು ಅರಳಿಮರದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಧು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರು ಪುರುಷ (ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಬೋಧನೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ) ಅನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈಗ; ಈ ದೇವರು, “ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ” ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ?

ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಡುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುವುದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದೀಚೆ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರುಗಳ ಮಾತಿಲ್ಲ.

ಪುರಾಣಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಥೆಗಳು. ರಾಮಾಯಣ – ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಕೂಡಾ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಲಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನಲಾಗುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಂದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದರಂತೆ ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ…. ಅಲ್ಲವೆ? 

ಹೀಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಖವನ್ನೂ ದೇವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಎಂದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ದೇವರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು. ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋದು, ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು!

ಆದ್ದರಿಂದ, ದುಃಖಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ದೂರಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆತ ದೇವರುಗಳೇ. ಮರೆವಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇವರನ್ನು ದೂರಿದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೂರಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ…

ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ ದೇವರೇ ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಒಂದು ಪಲಾಯನವಾದ.

**

ಇನ್ನು, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಯತಿ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು. ಅರಳಿಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಲೇಖನವೊಂದಕ್ಕೆ (ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: https://aralimara.com/2018/08/24/niyati/  ) ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ (ಕೇಳುಗರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 430 ಇಂದ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಇದು:

“ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಸ್ಮಿಕ್… ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿ ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಸರಿಯೇ?”

ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಘುಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಲವು ಅನ್ವಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ:

ನಿಯತಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿ, ಬಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವಾಗ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೂರುತ್ತೀರಿ… ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಛೇಡಿಸಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, ಸಂಭಾವಿತರಂತೆ ಇರುತ್ತೀರೋ; ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ; ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತೀರೋ: ತಲೆ ಹರಟೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರೋ; ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ ನಡುವಲ್ಲೇ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತೀರೋ; ಹಾಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೀರೋ  – ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು.

ನಿಯತಿ ಒಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನದಿಯ ಪಾತ್ರದಂತೆ. ನದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವದು. ಆದರೆ, ಆ ನದಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೋ, ಬರ ಬೀಳುತ್ತದೋ; ಜಲಪಾತವಾಗುತ್ತದೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿಯುತ್ತದೋ; ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತದೋ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತದೋ… ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅದರ ಕರ್ಮ.

ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡಾ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.