ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಎಂದರೇನು ? : ಸೂಫಿ ಶಬ್’ಸ್ತರಿ ಪದ್ಯ

ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಎಂದರೇನು?
ಒಂದೇ ದೀಪದ ನೂರು ಬೆಳಕು
ತೂರಿ ಬಿಡುವ ಜಾಲರಿ ನಾವು

ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ
-ದ ನಡುವೆಯೊಂದು ಪರದೆ
ತೆರೆ ಸರಿಸಿ ನೋಡು, ಕಾಣುವುದು
ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆ

ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ಕೇಳುವೆ:
ಮಸೀದಿ ಏನೆಂದು
ಸಿನಗಾಗ್ ಯಾಕೆಂದು, ಅಗ್ನಿಮಂದಿರ ಯಾರದೆಂದು…

~ ಶಬ್’ಸ್ತರಿ | ಅನುವಾದ : ಸುನೈಫ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.