ರಾಮಾಯಣ ವಿಚಾರ ವಿಹಾರ #2 ~ ಕೃತಘ್ನರ ಪಾಡು

ರಾಮಾಯಣ ಆದರ್ಶ ಕಥನದ ಮಹಾಸಾಗರ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ‘ಅನ್ವೇಷಣಮ್’ ಬಳಗದ ಅಪ್ರಮೇಯ. 

kish 2
 ಸಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ರಚನೆ | ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಕೃತಾರ್ಥಾ ಹ್ಯಕೃತಾರ್ಥಾನಾಂ ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ನ ಭವಂತಿ ಯೇ |
ತಾನ್ ಮೃತಾನಪಿ ಕ್ರವ್ಯಾದಾಃ ಕೃತಾಘ್ನಾನ್ನೋಪಭುಂಜತೇ ||೭೩||
[ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡ, ಸರ್ಗ ೩೦ ]

ಅರ್ಥ: ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹವರು ಸತ್ತಮೇಲೆ   ಆ ಕೃತಘ್ನರನ್ನು ನಾಯಿನರಿಗಳೂ ಮುಟ್ಟಲಾರವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ : ಮನುಷ್ಯ, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ ‘ಮನುಷ್ಯತ್ವ’ದಿಂದ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದಯಾಪರತೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮೊದಲಾದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅವಲಂಬಿತ ಗುಣಗಳ ಮೊತ್ತ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ‘ಕೃತಘ್ನ’ನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃತಘ್ನರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಾಲಿಸೋಣ…. ನಮಗೇನು ದೊರಕಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವರೋ ಅದಕ್ಕೆ/ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋಣ. 

 

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.