ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ~ ನಿತ್ಯ ಪಾಠ

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಸದ ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವ ಸ್ಮರಣೆ – ಪೂಜೆಗಳು ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತಲ್ಲವೆ? 

shiva 1

ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ  ||1||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಅಕಾರ –  ಉಕಾರ – ಮಕಾರ ಹಾಗೂ ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಅನುದಿನವೂ ಧ್ಯಾನಿವರು. ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ‘ಓಂ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ (ಶಿವ)ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva 2
ನಮಂತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂಗಣಾಃ |
ನರಾ ನಮಂತಿ ದೇವೇಶಂ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ  ||2||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಋಷಿಗಳೂ ಅಪ್ಸರೆಯರೂ ಗಣಗಳೂ ಮಾನವರೂ ನಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹಾ ‘ನ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva 3
ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯಾನ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ  ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ||3||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮಹಾದೇವನೂ, ಮಹಾತ್ಮನೂ, ಮಹಾಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನೂ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನೂ ‘ಮ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva 4
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಕಾರಕಂ |
ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ  ||4||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಮಂಗಲದಾಯಕನೂ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ, ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆಯೂ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುವ  ದಯಾರೂಪಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಮಂಗಲದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಶಿವವೆಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದವನೂ ಆಗಿರುವ ‘ಶಿ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva 6
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||5||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾರ ವಾಹನವು ವೃಷಭವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಕಂಠಮಾಲೆಯಾಗಿ ವಾಸುಕಿಯು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆಯೋ, ಯಾರ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಳೋ ಅಂತಹಾ ‘ವ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva 5
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಯೋ ಗುರುಃ ಸರ್ವ ದೇವಾನಾಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ  ||6||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾವ ದೇವರು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವನೋ ಆ ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರನು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿರುವನು. ಆಂತಹಾ ‘ಯ’ಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

shiva
ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||7||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಯಾರು ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದ ಶಿವಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವರೋ ಅವರು ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಶಿವನೊಡನೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.

 

 

 

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.