ಜಪ ಎಂದರೇನು? ಜಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ?

ಜಕಾರೋ ಜನ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದಃ ಪಕಾರಃ ಪಾಪ ನಾಶನಂ | ತಸ್ಮಾತ್ ಜಪ ಇತಿಪ್ರೀಕ್ತೋ ಜನ್ಮಪಾಪ ವಿನಾಶಕಃ ||

ಭಾವಾರ್ಥ: ಜ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಜನ್ಮದ ನಂಟು ಕಳೆಯತ್ತೆ. ಪ ಕಾರ: ಪಾಪನಾಶನಂ ಪ ಕಾರ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜನ್ಮಪಾಪ ವಿನಾಶಕವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಜಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಜನನ – ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇಶ – ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಜಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬಗೆಯ ಜಪ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಜಪ: ನಿತ್ಯವೂ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಪ. ಇದನ್ನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಜಪ: ಇದು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಪ. ಸಂಕ್ರಮಣ, ನವರಾತ್ರಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂಥ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಪ. ಇದು ಸಾಂದರ್ಭೀಕ ಫಲವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮ್ಯ ಜಪ : ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಜಪ. ಯಾವ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಫಲಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಜಪ: ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಜಪ.

ಅಖಂಡ ಜಪ: ಇದು ಖಂಡ ಮಾಡದೇ ಮಾಡುವ (ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ) ಜಪ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಡಬಿಡದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜಪ.

ಅಜಪಾಜಪ: ಇದನ್ನು ಹಂಸ ಜಪ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋSಹಂ ಮಂತ್ರವು ಅಜಾಪಜಪವಾಗಿದೆ.

ಲಿಖಿತ ಜಪ: ಇದು ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಜಪಿಸುವ ವಿಧಾನ.

ಅಚಲ ಜಪ: ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಜಪ.

ಚಲ ಜಪ: ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಜಪ. ಇದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನ ಜಪ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಜಪವನ್ನ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಜಪವೇ ಯಜ್ಞ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಜಪವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಏಕಾಕ್ಷರದಿಂದ 24 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ…

ಏಕಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ : ಓಂ

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ : ರಾಮ

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ – ಶ್ರೀ ರಾಮ, ಓಂ ಶೀವ, ಶಿವೋSಹಂ

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ : ನಮಃ ಶಿವಾಯ

ಷಡಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ :  ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾಯ, ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ :  ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ

ದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ :  ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ

ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ : ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ / ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರ ಸೌಂದರ್ಯೈ ನಮಃ

ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ : ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರ ಸೌದರ್ಯೈ ನಮಃ

ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ : ಕ ಏ ಈ ಲ ಹ್ರೀಂ ಹ ಸ ಕ ಹ ಲ ಹ್ರೀಂ ಸಕಲ ಹ್ರೀಂ

ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರ : ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ

 

 

 

 

 

 

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.