ಯಾವುದೂ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ… : ಸುಭಾಷಿತ

ಅಮಂತ್ರಮಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲಮನೌಷಧಂ ಅಯೋಗ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ.

ಅರ್ಥ: ಮಂತ್ರವಾಗದ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲ. ಔಷಧವಾಗದ ಬೇರುಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪುರುಷರೂ ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜಕರು ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.