ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಚನ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಚನ…

ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದಾ ಭವ
ಸಖಾಯೌ ಸಪ್ತಪದಾ ಬಭೂವ
ಸಖ್ಯಂ ತೇಗಮೇಯಂ
ಸಖ್ಯಾತ್ತೇ ಮಾಯೋಷಂ 
ಸಖ್ಯಾನ್ಮೇ ಮಾಯೋಷ್ಟಾ 
ಸಮಯಾ ವಹೈ ಕಂಕಲ್ಪಾವಹೈ
ಸಂಪ್ರಿಯೌರೋಚಿಷ್ಣು ಸುಮನಸ್ಯಮಾನೌ 
 || ಏಕಾಗ್ನಿ ಕಾಂಡ; ಪ್ರ.ಪ್ರಪಾಠಕ.ತೃತೀಯ ಖಂಡ ||

ಅರ್ಥ: ಸಖನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸೌಮನಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬದುಕೋಣ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply