ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಚನ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಚನ…

ಸಖಾ ಸಪ್ತಪದಾ ಭವ
ಸಖಾಯೌ ಸಪ್ತಪದಾ ಬಭೂವ
ಸಖ್ಯಂ ತೇಗಮೇಯಂ
ಸಖ್ಯಾತ್ತೇ ಮಾಯೋಷಂ 
ಸಖ್ಯಾನ್ಮೇ ಮಾಯೋಷ್ಟಾ 
ಸಮಯಾ ವಹೈ ಕಂಕಲ್ಪಾವಹೈ
ಸಂಪ್ರಿಯೌರೋಚಿಷ್ಣು ಸುಮನಸ್ಯಮಾನೌ 
 || ಏಕಾಗ್ನಿ ಕಾಂಡ; ಪ್ರ.ಪ್ರಪಾಠಕ.ತೃತೀಯ ಖಂಡ ||

ಅರ್ಥ: ಸಖನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಖ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸೌಮನಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬದುಕೋಣ.

Leave a Reply