ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್, ಅಳುಮುಂಜಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿವಿನ ಭಾರದಿಂದ ಪೆಚ್ಚುಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು. ತನ್ನ ತಿಳಿವನ್ನು ತಾನೇ ಬದುಕಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೋದರೂ, ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ನೀಡಿದ ಹೊಳಹುಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ. ಅಂಥಾ ಕೆಲವು ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply