ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಖ್ಯಾತ ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಹೊಳಹುಗಳು… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

6 Comments

  1. ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ರವರ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಿರಾ 🙏

  2. ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಅನುವಾದಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ನಡೆ ಅನ್ನಬಹುದು… 🙏🙏🙏

  3. ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಅನುವಾದದ ಆಯ್ಕೆಯ ಆದ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Leave a Reply