ಸೂಫಿ ಮನ್ಸೂರನ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಸೂಫಿ ಸಂತಕವಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್-ಹಲ್ಲಾಜರ ಕೆಲವು ತಿಳಿವಿನ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply