ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾಳಿದಾಸ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ‘ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ’ ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply