ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲುಕ್ರೀಶಸ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಟೈಟಸ್ ಲುಕ್ರೀಶಸ್ ಕಾರಸ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೋಮನ್ ಕವಿ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞ. ಇವನ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಂದಿನ ‘ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿ’ಯಲ್ಲಿ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Comment

Leave a Reply