ಕುರುಡರು, ಕಿವುಡರು, ಮೂಕರು ಯಾರು!?: ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…

ಕೋ ಅಂಧೋ ಯೋ ಅಕಾರ್ಯರತಃ ಕೋ ಬಧಿರೋ ಯೋ ಹಿತಾನಿ ನ ಶೃಣೋತಿ।
ಕೋ ಮೂಕೋ ಯಃ ಕಾಲೇ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಜಾನಾತಿ॥ ನೀತಿದ್ವಿಷಷ್ಟಿಕಾ – 33 ॥

ಅರ್ಥ: ಕುರುಡರು ಯಾರು? ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಕಿವುಡರು ಯಾರು? ಹಿತವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು. ಮೂಕರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಬರದೆ ಇರುವವರು!

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಮುಂದಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮುಂಗಾಣದೆ ಇರುವವರು ಕುರುಡರು. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೂ ಕೇಳೀಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಕಿವುಡರು. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮೂಕರು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply