ನಿಜದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ… : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…


“ಈಗ ಸುಖವೆನಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ದುಃಖವೆನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸುಃಖ ನೀಡುವುದು ಮುಂದೆ ಸುಖವಾಗಲೂಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜದಲ್ಲಿ ಸುಖವೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖವೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ” ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

Leave a Reply