ರೂಮಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ 10 ನಿಯಮಗಳು

‘ಪ್ರೇಮ’ದ ಕುರಿತು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿಯ 10 ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

Leave a Reply