ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ‘ಕಲಿದೇವ’ ಇವರ ವಚನಾಂಕಿತ. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿಗೆ ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ 4 ವಚನಗಳ ಚಿತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಆಕರ ಕೃಪೆ: https://vachana.sanchaya.net/

1

2

3

4

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply