ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ : ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ

 “ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಎಂಬ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹತ್ವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿದೆ… 

ಮಃ ಶಿವಾಯ

panch 1

ಮಃ ಶಿವಾಯ

panch 2

ನಮಃ ಶಿವಾಯ

panch 3

ನಮಃ ಶಿವಾ

panch 4

ನಮಃ ಶಿವಾ

panch 5

Leave a Reply