ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ವೊಲ್ಟೇರ್’ ಚಿಂತನೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ‘ ವೊಲ್ಟೇರ್’ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply