ಬುದ್ಧಿ – ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ | Hsin Hsin Ming : ಅಧ್ಯಾಯ 7.3

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು. ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದಾಗಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವವು ಹಾಗು ಆಕಾಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಾಕುವುದು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ~ ಸೊಸಾನ್; ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ| ಭಾವಾನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲವಾಗುವಿಕೆ : ಜಿಡ್ಡು ಕಂಡ ಹಾಗೆ

ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು |ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ