ಖರ್ಜೂರ ಮಾರದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ! : Tea time story

ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ!?

ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ : Tea time story

ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್!? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ