ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು : ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿ

ಸತ್ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಎಂಥಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ…