ಬಿಲ್ವಮಂಗಳನ ಚೂಡಾಮಣಿ : ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರೇಮಕತೆ

ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದೋ, ಅದು ಪ್ರೇಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ವಮಂಗಳನ ಈ ಕತೆಯನ್ನೇ … More

ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು : ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಭಾಮತಿ

ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಿ, ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಭಾಮತೀ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?  ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಿ. ಅಧ್ಯಯನ, … More