ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ! : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ…

ಈ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಭರ್ತೃಹರಿಯ ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ ಆಯ್ದಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.