ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸುಭಾಷಿತ : ಇಂದಿನ ನಲ್ನುಡಿ

ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಪುಲಿಗೆರೆಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ನಲ್ನುಡಿ, ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ…