ಮೌಲಾನ ಜಾಮಿಯ 6 ತಿಳಿವಿನ ಹನಿಗಳು : Sufi Corner

ಮೌಲಾನ ಜಾಮಿ (ನೂರುದ್ದಿನ್ ಅಬ್ದರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಜಾಮಿ) ಖೊರಾಸನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತೋರ್ಬತ್ ಜಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಸೂಫಿ – ಪರ್ಶಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂತಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯೂ … More

ಜಗದ ದೊರೆ ನಿನ್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲು ನಿನ್ನ ಎದೆಯನು ಗುಡಿಸು… । ಸೂಫಿ Corner

ರಮದಾನಿಗೊಂದು ಸೂಫಿ ಪದ್ಯ… । ಮೂಲ: ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್‌ ಚಿಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೇಶವ ಮಳಗಿ

“ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಅಗತ್ಯ” : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನನ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ ಪದ್ಯ ವಾಚನ

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್’ನ ‘ಪ್ರವಾದಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ, ಅಧ್ಯಾಯ: ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’… । ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ, ವಾಚನ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯ ಜನರ … More