ಸಾಕಿಯ ಪ್ರಿಯ ಕುಡುಕ; ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯವ್ರತ| ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ: ಶಬ್‌ಸ್ತರಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್

ನುಶಿರ್ವಾನನ ವಸೀಯತ್ತು : ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯವ್ರತ#4 | Sufi Corner

ಸಾದಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್ ಸಾವಿನ ದೂತ ಕದ ತಟ್ಟುವಾಗ ನುಶಿರ್ವಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗ ಹರ್ಮೂಸನ ಬಳಿ ಹೀಗೆಂದನಂತೆ: “ಬಡವನೆದೆಯ ಕಾವಲಾಳಾಗು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರು. ನಿನ್ನ … More