ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯ ವ್ರತ #1 : Sufi Corner

ಶಮ್ಸ್‌ಗೊಂದು ಪ್ರೇಮಪತ್ರ | ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ರೂಮಿ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್