ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ 6 ವಚನಗಳು

ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳು ದೊರಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಇಲ್ಲಿವೆ.