ಅಧಿಕಾರವೇ ಉದ್ದೇಶವಾದಾಗ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ : ತಾವೋ

ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ, ಸಂಯಮಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಕಪಟಿಗಳು. ಅಧಿಕಾರವೇ ಉದ್ದೇಶವಾದಾಗ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಸಂಕಟಗಳ … More

ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ : ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುವುದು

ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ತೀರ ಬಿಗುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದೇ? ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೇ? ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಲು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಾ … More