ತಾವೋ ತಿಳಿವು #32 ~ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯೇ ನನ್ನ ವಿಳಾಸ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಸರಳ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಕೂಡ. ಆದರೂ ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. … More