ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ

ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಶುಚಿತ್ವ, ಮೂರನೆಯದ್ದು ದೈವಭಕ್ತಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಸಂಘಟನೆ, ಐದನೆಯದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ, ಆರನೆಯದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಏಳನೆಯದ್ದು ಕರಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ – ಇವು … More

ಡಾಂಭಿಕ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಭಾವವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಭೇದಾಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಹಲವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಇಂಥ ಡಾಂಭಿಕತೆಯನ್ನು ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. … More

ಭಕ್ತಿ ದೇಗುಲಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಗಳ ತನಕ

ಅರುವಿಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ  1888ರಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇಗುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ದೇಗುಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ತನಕವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ … More

ಸಮಾನತೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಹಭೋಜನ

ಮೇಲುಜಾತಿಯಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ತನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಅದರ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ … More

ಮಾತುಕತೆ – ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು । ಗುರುವಚನ #16

ಕವಿ ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದುವೇ ಮೊದಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಗುರುಗಳ ಕಾಲಾನಂತರವೂ  ಶಿಷ್ಯರು, … More

ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಅಸಹಜ… । ಗುರುವಚನ #15

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಐ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇತ್ತಲ ಅವರ ‘ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕಥಗಳಿಲೂಡೆ’ (ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು) ಎಂಬ ಮಲಯಾಳಂ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ… । ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಗುರು ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಯ ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆ

ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ 1916ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಮುನಿಚರ್ಯ ಪಂಚಕಂ’ ಮತ್ತು ‘ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಪಂಚಕಂ’ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ … More

ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರುವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಗಾನಗಂಧರ್ವನೆಂಬ ಬಿರುದಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕೆ.ಜೆ. ಯೇಸುದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ… । ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಕಲ್ಲು ನೆಡುವ ಸರ್ವೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಹೊರುವ ಅದ್ವೈತಿ

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ದೇಗುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುಗಳ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು … More