ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೇನು ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧನವಾಗಲಾರದೋ (means) ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾವುದೋ … More

ಜಿಬ್ರಾನನ ಮರಳು ಮತ್ತು ನೊರೆ: ‘ಕವಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ’ 7 ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು

ಮೂಲ : ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್, Sand & foam | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ