ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್’ಪಿಯರ್ : ಅರಳಿಮರ posters

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ