ವಾಗ್ಭೂಷಣಂ ಭೂಷಣಂ ~ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ…