ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗಿ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ…. : ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮದ ಎರಡು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು