ಪಾಂಡವರ ಇತರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು : ಇವರ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿತ್ತೇ!?

ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯಷ್ಟೇ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಯಂವರ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ನಿಯರು ಯಾರು, ಅವರ ಹೆಸರೇನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ… ಯುಧಿಷ್ಠಿರ : ಶೈವ್ಯ ಕುಲದ ಗೋವಾಸನನ ಮಗಳು ದೇವಿಕಾ. ಇವಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಗ ಯೌಧೇಯ ಭೀಮ : ಕಾಶೀರಾಜನ ಮಗಳು ವಲಂಧರಾ. ಇವಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಗ ಸರ್ವಗ. ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಮೊದಲು ಹಿಡಿಂಬೆಯನ್ನು ಆಸುರೀ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಭೀಮನಿಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನೆಂಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ : ಕೃಷ್ಣನ ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರಾ. ಇವಳಿಂದ ಪಡೆದ […]