ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಇದೆಯೆ? : To have or To be #6

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಾಸೆ, ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಮಗಳಾದ “ ಹೊಂದುವ ವಿಧಾನ” ಮತ್ತು “ಆಗುವ ವಿಧಾನ” ಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು … More