ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋರು ಹೊಡೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ…. : ಸೂಫಿ ಒಝ್ಕಾಯ ಪದ್ಯ