ತಾವೋ ತಿಳಿವು #56 ~ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತವೂ ತಾವೋ ಒಡಲಿಗೆ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ   ಪರಮಾಣುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅಗಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ತವರು ತಾವೋ. ಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಮೂಗು … More