ಜುವಾಂಗ್-ತ್ಸೆ ಹೇಳಿದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಥೆ

ಹಳೆಯ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುರಿಗಾಹಿ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಝಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಗೂ. ಝಾಂಗ್ ಗೆ ಜೂಜಿನ ಹುಚ್ಚು. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ … More

ಕಾವ್ಯಬೋಧಿ : ನಾಲ್ಕು ಹೊಳಹುಗಳು

ಭಾನುವಾರದ ಓದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚೆ ತ್ಸು ಯಾಂಗ್ ಪದ್ಯಗಳು ~ 1 ~ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ … More