ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕಾರುಣ್ಯ ಎಂದರೆನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವನ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಲೇಸು… … More

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿಗಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಸಾಕ್ಷಿತನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು. ಅವನದು ಶುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಟ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆ… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ‘ತಿಲೋಪ’ನ ವೃತ್ತಾಂತ

ತಿಲೋಪ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ-ಮನಸ್ಸು (mind) ಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ದೂರ ಇಡಬಲ್ಲಿರಾದರೆ, … More

ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಿವಿಗಳಿವೆಯಾದರೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಹೋದಾಗ ಅದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನೀವು ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ. … More

ಮುಕ್ತರಾಗುವುದೆಂದರೆ… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಯಾರನ್ನೂ ಬಲವಂತದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ … More

ದೇವರನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಪಿಕಾಸೋನ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತ, “ಇದು ಹೀಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಗಾಢ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಳು “ ಎಂದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದಿರೆಂದರೆ, ನೀವು ಪಿಕಾಸೋ ನ್ನ … More

ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ : ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋದ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಅವನು ಬೆವರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ … More

ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಧ್ಯಾನಿಯಾಗಿಯೇ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂರ್ಖ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ… | … More

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೇನು ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧನವಾಗಲಾರದೋ (means) ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾವುದೋ … More

ನದಿ ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು, ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಿ ಕಮಲವಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಖುಶಿಯಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವ, … More