ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಪ್ರಕಾರ ‘ದೇವರ ಥರ’ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ…

‘ಕಡಸಾಲೆ’ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಕಾರರ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳ ಅಂಕಣ. “ಆನೋ ಭದ್ರಾಃ ಕ್ರತವೋ ಯಾನ್ತು ವಿಶ್ವತಃ” ಇದು ಅರಳಿಮರದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ. … More