ತಾವೋ ತಿಳಿವು #16 ~ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ಕಣಿವೆಯಾಗುವುದೆಂದರೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಪುರುಷನನ್ನು ಬಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಬಾಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು. ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ತಾವೋ … More