ತಿಳಿಕನ್ನಡದ ತಿಳಿವು : 30 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನದಂದು ಶರಣ, ದಾಸ, ಕವಿಗಳ, ಕನ್ನಡ ತಿಳಿವಿನ 30 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕರ್ಣಾಟಕ ಎಂಬುದೇನು ಹೆಸರೆ ಬರಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ? : ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆ

1949ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಸಚಿವರೊಬ್ಬರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ‘ನೋಟೀಸ್’ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮೊಳಗಿದ ಕವನವೇ ಈ … More