ತಿಳಿಕನ್ನಡದ ತಿಳಿವು : 30 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿನದಂದು ಶರಣ, ದಾಸ, ಕವಿಗಳ, ಕನ್ನಡ ತಿಳಿವಿನ 30 ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕರ್ಣಾಟಕ ಎಂಬುದೇನು ಹೆಸರೆ ಬರಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ? : ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆ

1949ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಸಚಿವರೊಬ್ಬರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ‘ನೋಟೀಸ್’ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮೊಳಗಿದ ಕವನವೇ ಈ ‘ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ.’ ಈ ಕವನದ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ… ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ: ಅಲ್ತೊ ನಮ್ಮ ಬೂಟಾಟದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ! ಇಂದು ಬಂದು ನಾಳೆ ಸಂದು ಹೋಹ ಸಚಿವ ಮಂಡಲ ರಚಿಸುವೊಂದು ಕೃತಕವಲ್ತೊ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸರಸ್ವತಿಯ ವಜ್ರಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ! ಅಖಂಡ ಕರ್ಣಾಟಕ: ಅಲ್ತೊ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕುದಿನದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ! ನೃಪತುಂಗನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ! […]