ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಹಾಲಿನ ಭಿಕ್ಷೆ

ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಸಂಸಾರದ ನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ವೈರಾಗ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ನವಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಯೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೃಷಭನಾಥರು ಆ ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಆಹಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅವರ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭನಾಥರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. […]