ತಾವೋ ತಿಳಿವು #40 ~ ಕರಾರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಒಂದು ಕಹಿ ಜಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಮನಸಿನ ಯಾವದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಹನೆ … More