ಶಿವಸ್ತುತಿ : ಚಿತ್ರ – ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ, ಮಂಗಳಕರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…