ಕಾಲರಾತ್ರೀ ದೇವಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇ ದಿನ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.