ನವರಾತ್ರಿ : ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಮಹತ್ವ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.